X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

44

شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1390
می خواهم از این به بعد عننده باشم.تا بهحال دیگران عننده بودند حالا نوبت من است.عننده بودن خعلی خوب است. به آدم احساس خود تخلیه بودگی دست می دهد و تازه هیچ کاری هم ندارد و بر عکس کارهای دیگر هرچه گشاد باشید بهتر است و راندمان کاریتان بالاتر است و بدین صورت است که شما همیشه گشاد راه می روید و هرکس به شما حرفی زد یا حتاع در موارد حادتر حرفی هم نزد فقط شما او را دیدید روی او می عنید و در می روید. شما همین ا.ن را ببینید..آیا غیر از عننده بودن چیز دیگری ست؟ تازه اسم جالبی هم دارد: ان عننده. بیایید همگی عننده باشیم، فقط بر هم نعنیم.بر بقیه بعنیم.ولی خودمانیم ها..من هم فقط حرفش را می زنم.پای عمل که برسد عنیده می شوم نه عننده و تفاوت تنها بین یک "ی" و "ن" است، اما از زمین تا زیرزمین تفاوت دارد.