X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

90

دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391
حقیقتن گردنگم دارد به شکل یک دال زیبا در می آید و باید بگویم که گردنگ همان گردن است که من زبانم نمی چرخد اسمش را درست بگویم. از روی لوس بازی نیست ها..عادت کرده ام.بله گردنگم به شکل دال شده است یعنی می خواهم بگویم از بس هی به مانیتور زل زده ام و بعد گردنگم درد گرفته و آن را به عقب برده ام به شکل دال شده است. کمرم هم از بس دم صندلی نشسته ام و نکرده ام تکیه بدهم به صندلی می خواهد قوس در بیاورد که هر روز باید بدهم خواهرم رویش یک غلتی بزند تا صاف شود ولی چون طاقتش را ندارم نمی دهم غلت بزند.مگر خدای نکرده غلتک است؟ و چند روز پیش از بس می خواستم دم صندلی بنشینم نزدیک بود صندلی توی کونم برود که خوشبختانه تا سرش رفت فهمیدم و خودم را عقب کشیدم.و خواننده اگر عاقل باشد می فهمید که اینها از بدبختی های نداشتن لب تاپ است و برایم لب تاپ می خرد.حیف که خواننده عاقل نیست.البته عاقل هست ها..اما نه برای من،برای خودش.آخ گردنگم.