X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

156

سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1391

می دانید وقتی بعد از مدت ها گوشه نشینی بلند شوید و توی دلتان صدای خرت خرت بیاید یعنی چه؟یعنی ته نشین شده اید.یعنی این تکه های دلتان است که رفته است چسبیده است به روده تان و چند روز دیگر بگذرد از کونتان هم در می آید و برای همیشه می رود.عادمی وقتی ته نشین می شود باید برود دست کند توی ته نشین شده ها.خودش را جمع کند.هرکسی آن وسط ها اضافی است بریزد دور.همین ها دل را سنگین کردند و بعد شکستند و بعد هم ته نشین شد دیگر.خیلی ها به زباله دانی بروند بهتر است به همین قبله.عادمی باید مواظب باشد رسوب نکند.رسوب هم کرد بگردد تکه هایش را پیدا کند و به هم بچسباند.تکه های دل نباید دفع شوند.