247

چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1392
کفش جدیدی که خریده ام پایم را میزند.یعنی دقیق ترش را بخواهید پای چپم که کوچکتر از پای راست است ( راستی قسمت راست بدن شما هم بزرگتر از قسمت چپ است یا این خانواده ی گرامی این نقیصه را به صورت همه گیر به ما اعلام کرده اند؟ آخر ماها خانوادگی یک وری ایم.قسمت راستمان از قسمت چپمان بزرگتر است) توی کفش لق می زند و پشت پایم به دیواره ی کفش برخورد میکند و هی دلم از حال می رود. تقصیر هم با خودم می باشد که دقت نکردم همان اول یک شماره کوچکتر بردارم و 40 را انتخاب کردم( تا حالا دخدری با این سایز پا ندیده اید؟ من هم راستش را بخواهید غیر از خودم و خواهرم ندیده ام.بسکه ماشالامون باشد گنده ایم). و کم کمک هم کفشه از ریخت می افتد.داشتم به این فکر میکردم که دل آدمی زاد هم دقیقا مثل پا میماند.باید مواظب باشی با کسی کاورش نکنی که دلت را بزند.دقیقا باید به اندازه باشد که نه تو اذیت بشوی و دلت شرحه شرحه بشود و نه او از ریخت بیفتد و خدا خدا کند که دیگر کاور دلت نباشد.کفش را می شود به راحتی عوض کرد ولی کسی که توی زندگی آدمی بیاید بخواهی عوضش کنی شیرین دوسه سال از زندگیت به باد فنا میرود.