309

شنبه 20 شهریور‌ماه سال 1395
امیدوارم یک روز برسد که آدم ها بفهمند وقتی جواب حرف ها و کنایه هایشان را نمی دهی از نفهمی و کسخل بودگی تو نشات نمی گیرد. شما اسمش را همین هایی که گفتم بگذارید ولی حداقل در خلوت خودتان فرق بگذارید بین نجابت و کسخل بودن! بفهمید که آدم ها حتی کسر شانشان می شود به چیزهایی که شما فکر می کنید فکر کنند و جواب بدهند.بفهمید که آدم ها را خرد می کنید و می روید.بفهمید که بعضی آدم ها چینی های بند زده ای شده اند که با یک اشاره ی شما می شکنند.بفهمید که چقدر غصه توی دل آدم های زندگیتان می ریزید.بفهمید که متنفرم از این ژست دانای کل بودنتان.ازین قضاوت کردنتان و این که در لحظه های بد زندگی به جای آنکه پشت آدم باشید شما هم توی سرش می زنید ازتان یک سوپرقهرمان نمی سازد فقط از چشم می افتید.آدمی وقتی دارد درددل می کند نیاز به یک گوش شنوا دارد نه بیشتر! آدمی خیلی خر است  حتی!