237

یکشنبه 24 دی‌ماه سال 1391
تازگی ها احساس می کنم دلم پوسته پوسته شده است.یعنی می خواهم بگویم که تصور کنید چندین روز بدون دستکش با مایع ظرفشویی ریکا یا جام ظرف ها را شسته اید.فهمیدید چه شد؟حالا به دست هایتان که نگاه می کنید چه می بینید؟یک دست ِ پیر ِ پوسته پوسته شده.می خواهم بگویم دل هم همین است، وقتی رویش محافظ نکشی در مواجهه با انسان ها به حال ِ همان دست ِ بدبختِ فلک زده ی بی نوا دچار می شود.یعنی کاش دل هم مثل دست می توانست روکشی داشته باشد به اسم دلکش مثلن که انقدر خراب نشود.می خواهم بگویم بعضی آدم ها درست مانند همان جام یا ریکا می مانند در مواجهه با دل آدمی زاد.همانقدر بی کیفیت.همانقدر دل خراب کن.همانقدر به گا دهنده.